zasady_przyjecia
oddzialy_szkolne
metody_pracy
zajcia_spec
kadra
cien
Zajęcia Z Psychologiem

Zajęcia psychologiczne obejmują swym zakresem:

  • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego

  • diagnozę psychologiczną mającą na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację zachowania dziecka oraz metody testowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka

  • pogłębioną diagnozę funkcjonalną pozwalającą na szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę neuropsychologiczną, eksperymentalną oraz zastosowanie specyficznych metod testowych

  • ustalanie z pozostałymi członkami zespołu kompleksowego programu terapeutycznego

  • ocenę postępów w rozwoju, weryfikację diagnozy i planu terapii

  • wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer

  • przygotowanie pisemnych opinii psychologicznych wraz ze wskazaniami dla rodziców i innych specjalistów oraz instytucji

<< wstecz